اعزام گروه‌های روانپزشکی به پارس‌آباد/ خانواده آتنا تحت‌مراقبت پزشکی و سلامت روان