افزایش ۹ درجه دمای استانهای شمالی کشور تا پایان هفته