برخورد با خودروها و فروشندگان البسه‌ دارای استیکر و نمادهای موادمخدر