بنده‌ای که با بى صبرى خود، روزى حلالش را حرام می‌کند