تجمع خانواده شهدای منا مقابل سازمان حج/ برخورد فیزیکی حراست سازمان با خبرنگاران