تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال/والدین به حبس یاشلاق محکوم می‌شوند