حجت نظری: شهردار باید قبل از انتصاب مدیران جدید با اعضای شورا مشورت کند