درخواست صدها جوان از ستادکل نیروهای مسلح: تکلیف ما را با برنامه ششم مشخص کنید