روزنامه آفتاب یزد: شهردارشدن مرعشی و محسن هاشمی حاشیه ساز می شود،نجفی هم پای کارنیست