شفر: شکست تیم صنعت نفت و صعود به فینال تقدیم قائدی