مشاور وزیر بهداشت: محمود جهان بر اثر ایست قلبی درگذشت