نجات از مرگ با پرداخت دیه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی