نجفی: سال ۹۶ سال سخت مالی برای شهرداری/ جلسه اتخاذ تصمیمات مهرماه با وزیر آموزش و پرورش