نمایش ” اپوزیسیون شدن” یا “استراتژی فرار از پاسخگویی” مدیران کشور