ورود اولین پرواز برگشت حجاج به فرودگاه امام(ره)/ استقبال و تحویل بار در سالن ۶۰۰۰ متری