پاسخ معاون وزیر به ادعای اعطای انحصار به شرکت همسر خود