پایان اعتباربخشی ۱۰۰۰ بیمارستان کشور/تعرفه بالاتر برای بیمارستان‌های درجه یک