پلیس ابوظبی: تماشای تصادف یک میلیون تومان جریمه در پی خواهد داشت