پیش‌بینی دمای ۵۰ درجه و بیشتر برای خوزستان در هفته آینده